Avís legal

La titularitat del present lloc web correspon a Finques Alzina S.L. amb domicili social a Belchite 32, local, 08906 L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona) i CIF. B67329086.

Les dades identificatives i de contacte de l'empresa són les següents: Finques Alzina S.L. amb domicili social a Belchite 32, local, 08906 L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona) Tel: 699 70 04 78 Mail: inmo@finquesalzina.com

La visita a aquest web no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. En cas que proporcioni l'usuari alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest website seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels quals és responsable Finques Alzina S.L. , on seran conservats per Finques Alzina S.L. de manera confidencial.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenten inequívocament a la incorporació de les seves dades als fitxers, que continguin dades de caràcter personal, dels quals sigui responsable Finques Alzina S.L. , així com al tractament informatitzat o no dels mateixos a fi que puguin ser utilitzats per Finques Alzina S.L., amb una de les finalitats següents: comercial, de personalització, operativa o estadística, autoritzant expressament Finques Alzina S.L. per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar les seves ofertes al perfil particular.

Finques Alzina S.L. podrà conservar les dades una vegada finalitzada tota la relació amb l'usuari per complir obligacions legals. Finques Alzina S.L. procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual hagin estat recollides o registrades. En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual haguessin estat recollides o recollides es requerirà el consentiment previ dels interessats. Finques Alzina S.L. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Els usuaris que facilitin les dades de caràcter personal, presten el consentiment exprés perquè puguin ser comunicats per a la seva utilització a Finques Alzina S.L. per a la realització dactivitats pròpies del seu objecte social. Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal queden informats que aquesta comunicació es produeix en el mateix moment que proporcionen les dades a Finques Alzina S.L.

Els usuaris les dades dels quals siguin objecte de tractament podran exercir gratuïtament els drets d'oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els termes especificats al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'acord amb el procediment establert legalment. Aquests drets podran ser exercitats dirigint comunicació per escrit a Finques Alzina S.L. En compliment del que disposa el Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Finques Alzina S.L. , us informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu en omplir el formulari que apareix en aquesta pàgina es recolliran en fitxers el responsable dels quals és Finques Alzina S.L. No obstant això, podreu exercir el vostre dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les vostres dades personals, dirigint-vos per escrit a la seu social de Finques Alzina S.L. El sol·licitant de la informació garanteix que les dades personals que faciliti, són verídiques i exactes i corresponen al mateix sol·licitant, exonerant en tot cas el propietari de la web, de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús fraudulent i/o inadequat del servei imputable al sol·licitant.

El propietari del web garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal actual. En base al Reglament 2016/679 del parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril de 2016, de protecció de dades, el propietari de la web us fa saber que les dades anteriors només seran utilitzades per posar-vos en contacte amb vostè i iniciar els tràmits per informar-lo, fins i tot per mitjans electrònics, de com aconseguir informació del producte sol·licitat, així com d'altres productes relacionats amb el sector immobiliari que, en tot cas, puguin ser del vostre interès. Tota la informació sobre els immobles facilitada, ha de ser considerada per l'usuari com a informació general, bàsica i preliminar, sense que s'hagi d'utilitzar com a element determinant per a la presa de decisions. Per això, aquesta informació podrà ser concretada, actualitzada o rectificada, si escau, per la propietat.

Tant les despeses associades a la venda, com la forma de pagament s'establiran atenent les condicions finals de la venda. Els preus no inclouen els impostos, les despeses ni les garanties, legals o accessòries, que en cada cas i moment siguin aplicables.

La informació continguda en aquesta Web, inclosos immobles, productes i serveis, està destinada a la seva distribució o ús, bàsicament, per particulars, companyies, societats, persones físiques o jurídiques o qualsevol altra entitat amb residència a Espanya o que accedeixin a la Web des de Espanya, per la qual cosa el propietari de la pàgina web declina tota responsabilitat per l'accés dels Usuaris en jurisdiccions diferents de l'espanyola, fins i tot en aquelles jurisdiccions on aquesta distribució o ús d'informació poguessin ser contraris a la normativa o regulació vigent a cada moment .