Mercado Inmobiliario de Cataluña (Informe 1er trimestre mayo 2020)

2020

Malgrat l'especial situació que estem passant a conseqüència de la crisi sanitària, els resultats del primer
trimestre de l'any en el mercat immobiliari de Catalunya mostren una gran fortalesa.

Un escenari diferent serà el que es derivi de la presentació de resultats del següent trimestre, en el qual ja es faran visibles amb claredat les conseqüències de la COVID-19 sobre el mercat immobiliari. En tot cas, en aquesta publicació hem d'abordar la realitat immobiliària del primer trimestre, disposant d'una adequada "radiografia" del mercat immobiliari abans de la crisi sanitària.

Així mateix, respecte dels preus, que semblaven mostrar certs graus de feblesa a partir de mitjans de 2019, també han registrat una relativa estabilitat, fet que ens permet constatar que, si es produeix un intens ajust, no serà derivat de la situació prèvia a l'alerta sanitària, ja que fins llavors el mercat immobiliari ha vingut gaudint d'una "bona salut”.

Habitatge
El nombre de compravendes registrat a Catalunya durant el primer trimestre de l'any ha estat 20.232, amb un increment del 10,28% respecte del trimestre precedent, però amb un ajust del -7,52% respecte del mateix trimestre de l'any 2019, que va ser un excel·lent període (veure gràfiques d'evolució). Aquest increment trimestral ha estat a conseqüència del comportament tant en habitatge nou (creixement trimestral del 26,06%) com en habitatge de segona mà (creixement trimestral del 7,66%). Durant els últims dotze mesos s'han registrat 79.259 compravendes, lleugerament per sota de les registrades en els dotze mesos precedents (4,16%), mantenint nivells pròxims a màxims dels últims onze anys. D'aquesta manera, ens hem situat en l'últim any en 10,42 compravendes per cada mil habitants.

La ciutat de Barcelona ha registrat 3.248 compravendes, amb un increment trimestral del 6,28%. En els últims dotze mesos s'han registrat 13.490 compravendes, amb un descens interanual del -13,18%, a certa distància dels màxims dels últims dotze anys (15.809 3T17). La ciutat de Girona ha registrat 271 compravendes, amb un important increment trimestral del 17,83%, superant les 1.000 compravendes els últims dotze mesos (1.023), amb un ajust del -6,15% interanual. A Lleida s'han registrat 335 compravendes, amb un augment trimestral del 4,69%, completant les 1.344 interanuals, amb una correcció interanual del - 8,82%. Tarragona ha registrat 358 compravendes d'habitatge, amb un descens trimestral del -9,14%, aconseguint les 1.549 en l'últim any, amb un descens interanual del -5,84%.

En les capitals de província s'han produït notables diferències. A la ciutat de Barcelona s'ha registrat un preu mitjà de 4.136 €/ m2, amb un increment trimestral del 0,12%, acumulant un augment interanual del 0,87%, mantenint nivells pròxims a màxims dels deu últims anys. A Girona s'han registrat increments trimestrals (2,49%) i interanuals (5,02%), aconseguint màxims dels últims set anys (1.948 €/m). A Lleida els creixements han estat més intensos (4,95% trimestral), mostrant certa aleatorietat de resultats (1.134 €/m2), després d'un comportament molt pla en els sis últims anys. A la ciutat de Tarragona s'ha registrat un increment trimestral (2,01%), acumulant un ascens interanual de l'1,34%, aconseguint els 1.320 €/m2.

L'import mitjà per compravenda d'habitatge a Catalunya durant els últims dotze mesos ha estat de 197.363 €, amb un lleuger descens trimestral del -0,08% i un ascens interanual del 3,07%. A la ciutat de Barcelona l'import mitjà ha estat de 356.269 €, amb un mínim increment trimestral del 0,07%, deixant la taxa interanual en l'1,79%. A la ciutat de Girona l'import mitjà ha estat de 172.572 €, amb ascensos trimestrals (4,90%) i interanuals (8,97%). A la ciutat de Lleida l'import mitjà ha estat de 105.969 €, amb un creixement trimestral del 4,30%. En el municipi de Tarragona l'import mitjà s'ha situat en els 114.286 €, registrant un lleuger ascens trimestral (0,39%), però amb un ajust interanual (5,63%).

El 12,79% de les compres d'habitatge a Catalunya durant l'últim trimestre han correspost a estrangers, sent del 12,50% interanual. Les nacionalitats amb major pes han estat francesos (22,17%), xinesos (7,76%) i marroquins (7,54%). Girona encapçala els resultats provincials amb un 27,24%, seguida de la província de Tarragona (15,29%), la província de Lleida (9,88%) i la província de Barcelona (9,77%).

La distribució de compravendes d'habitatge a Catalunya ha mantingut el tradicional lideratge d'habitatge usat (83,74%), però amb un creixent pes en habitatge nou (16,26%), amb un desglossament del 15,66% en habitatge nou lliure i un 0,60% en habitatge nou protegit.

La superfície mitjana de compravendes d'habitatge nou lliure ha estat de 99,88 m2, per sobre dels 91,81 m2 en habitatge usat i els 80,01 m2 en habitatge nou protegit. El 38,47% de les compravendes de pisos de l'últim any han presentat una superfície mitjana superior als 80 m2, el 33,55% entre 60 i 80 m2, el 23,62% entre 40 i 60 m2, quedant un 4,36% amb menys de 40 m2 (resultats corresponents a l'any 2019).

El període mitjà de possessió dels habitatges transmesos durant 2019 (última dada disponible) a Catalunya ha estat de 16,89 anys, amb un increment del 2,60% respecte a 2018 i del 101,23% respecte a fa deu anys.

El preu mitjà d'oferta d'habitatge en lloguer a Catalunya durant març ha estat de 14,60 euros per metre quadrat i mes, amb un increment trimestral del 2,82% i interanual del 5,80%.

Locals comercials
El número de compravendes de locals comercials a Catalunya durant el primer trimestre ha estat de 2.251, amb un important increment del 14,85% respecte al trimestre precedent. En els últims dotze mesos s'han registrat 8.457, amb un descens interanual del -5,49%, relativament pròxim respecte a màxims dels últims onze anys (8.948; 1T 2019). El preu mitjà ha estat de 1.420 €/m2, amb lleugers creixements trimestrals (0,56%) i interanuals (2,38%), encara que pròxim a mínims històrics (1.349 €/m2; 1T 2014).

Naus industrials
El nombre de compravendes de naus industrials a Catalunya en el primer trimestre ha estat de 395, incrementant-se un 10,96% respecte al trimestre precedent. En l'últim any s'han aconseguit les 1.517 compravendes, amb un augment interanual del 2,29%. El preu mitjà s'ha situat en els 646 €/m2, amb un lleu increment interanual del 0,92%.

Garatges
En garatges Catalunya ha registrat 9.460 compravendes en l'últim trimestre, amb un increment trimestral del 13,44%, obtenint un resultat interanual de 34.174, amb un lleuger descens interanual del -0,51%. Aquest resultat interanual se situa pròxim al màxim dels últims deu anys. El preu mitjà ha estat de 1.124 €/m2, amb un descens trimestral (-1,69%), i un mínim descens interanual (-0,44%).

Hipotecari
El número d'hipoteques sobre habitatge a Catalunya durant l'últim any (dada de tancament a febrer de 2020) ha estat de 59.098, amb un increment interanual del 2,27%. Aquesta quantia suposa un percentatge d'hipoteques respecte a compravendes del 74,56%, és a dir, se signen hipoteques en aproximadament tres de cada quatre compravendes. El volum de recursos destinats a finançament hipotecari sobre habitatge ha estat de 10.103 milions d'euros, amb un important increment anual (18%).

EI 90,07% dels nous crèdits hipotecaris a Catalunya han estat concedits per bancs, quedant altres entitats financeres amb una quota de mercat del 9,93%.

L'endeutament hipotecari mitjà per metre quadrat ha estat de 1.689 €/m2, amb un lleuger increment trimestral del 0,72%. En l'últim any l'import mitjà ha estat de 1.669 €/m2, un 1,89% superior als dotze mesos precedents. L'endeutament hipotecari mitjà per habitatge ha aconseguit els 150.133 €, amb un mínim descens trimestral del -0,08%. En l'últim any l'import mitjà ha estat de 148.286 €, amb un increment interanual de l'1,15%. Aquest endeutament mitjà respecte al preu mitjà per habitatge ens proporciona una ràtio préstec valor ("loan-to-value” LTV) del 75,13%.

El tipus d'interès mitjà dels nous crèdits hipotecaris ha estat del 2,39%, amb un nou descens respecte al trimestre precedent. Les hipoteques formalitzades a tipus d'interès fix han registrat una quantia mitjana del 2,60% i les hipoteques a tipus d'interès variable del 2,12%, amb un ajust més intens en tipus fix, aportant un major atractiu a aquesta modalitat de tipus d'interès. El 56,63% dels nous crèdits hipotecaris s'han formalitzat a tipus d'interès fix i el 43,37% a tipus d'interès variable (42,90% tipus d'interès variable i índex de referència EURIBOR).

El període mitjà de contractació dels nous crèdits hipotecaris ha estat de 24 anys, amb un lleu descens trimestral (-1,03%). El període mig interanual ha estat de 24,17 anys, amb un increment interanual de l'1,05%.

Els indicadors d'accessibilitat han registrat millores en el primer trimestre. La quota hipotecària mensual mitjana s'ha situat en els 687 €, amb un descens trimestral del -1,20%, però amb un mínim ascens interanual del 0,07%. El percentatge d'aquesta quota respecte al cost salarial ha estat del 32,74%, amb un descens trimestral de -0,64 %.

  280
19/06/2020
Buscador de noticias